Uw persoonsgegevens en uw privacy bij Fysiotherapie Vogelvrij

Algemeen

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie was voorheen de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst  (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. De WBP is op 25 mei 2018 vervangen door de nieuwe Europese Wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in WGBO.

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Fysiotherapiepraktijk Vogelvrij

Bij Fysiotherapie Vogelvrij kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (paramedisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Alleen gegevens die te maken hebben met de fysiotherapeutische behandeling worden in het fysiotherapeutisch dossier opgeslagen. Dit omvat naast uw gezondheidsgegevens ook uw BSN. Dit is een wettelijke verplichting voor geregistreerde zorgverleners, zo ook voor fysiotherapeuten.

Voor personen jonger dan 16 jaar moeten hun ouders of voogd tevens toestemming verlenen.

Zwangerschapsbegeleiding bij Fysiotherapiepraktijk Vogelvrij

Als u zich aanmeld voor een zwangerschapscursus via de website, worden alleen de onderstaande gegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Uitgetelde datum

De plichten van de praktijk

Fysiotherapie Vogelvrij is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld
 1. voor fysiotherapeutische zorgverlening;
 2. voor doelmatig beheer en beleid;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via onze website.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Alle medewerkers van of via Fysiotherapie Vogelvrij hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Behalve Sylvia Vogel – de therapeut die u behandelt – heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld een waarnemer, eventuele stagiaire en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

De één op één communicatie van de praktijk met u als cliënt:

Na overleg met en toestemming van u als cliënt, communiceert Fysiotherapie Vogelvrij met u via de mail (vanaf een beveiligde computer) of via WhatsApp (gecodeerde berichten via een app op de mobiele telefoon). Het is wettelijk verboden (digitale) post bestemd voor een persoon anders dan u in te zien. De computer en de mobiele telefoon van Fysiotherapie Vogelvrij zijn beveiligd met een wachtwoord.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een schrijven kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Alle medewerkers van of via Fysiotherapie Vogelvrij hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier. Met de softwareleverancier is een bewerkers-overeenkomst afgesloten. Eventuele (technisch) supportmedewerkers kunnen alleen persoonsgegevens inzien, na uitdrukkelijke toestemming van indiener.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is mogelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Wanneer u een klacht heeft over het gebruik van uw gegevens dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Komen we er samen niet uit? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u uw gegevens niet wilt delen, kan ik helaas niet overgaan tot het behandelen van uw klachten. Ook mogelijke waarnemers mogen dit dan niet.